Суббота, 21.04.2018, 21:16
Логин:
Пароль:
Меню сайта

Скачать бесплатно
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 1
Пользователей: 1
Tetyanka_
Яндекс цитирования
Главная » Статьи » Підручники, навчальні посібники » С. П. Бибик, Г.М.Сюта ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ

2.5. ОСОБИСТІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Це документи, за допомогою яких громадяни висловлюють
свої пропозиції, прохання, скарги, передають повноваження
іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів  
тощо, закріплюють свої права перед державою, установами  
(підприємствами), іншими особами.
ДОВІРЕНІСТЬ
Довіреність — це документ, за яким організація чи  
окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати
якісь дії.
Група
1. Офіційні:
а) разові
б) спеціальні
в) загальні
2. Особисті
; Призначення
На виконання
одноразової дії (найчастіше — це  
отримання товарно-матеріальних цінностей)
Надає повноваження службовій особі на
здійснення однотипних вчинків: на
представництво в органах суду, на
здійснення транспортних, господарських
і банківських операцій у межах певного
періоду часу
Надає право здійснення операцій,
пов'язаних з управлінням майном
Надання повноважень однієї особи іншій
(право на одержання заробітної плати,
поштового переказу і т. ін.)
Офіційні довіреності оформляє установа, організація,
підприємство.
Реквізити:
1. Назва підприємства (організації), яка видає довіреність
(позначена на бланку або на проставленому штампі зліва
вгорі аркуша).
73
2. Назва виду документа (довіреність).
3. Номер, дата, місце видачі.
4. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій  
видається довіреність.
5. Назва підприємства (організації), від якої повинні бути
одержані товарно-матеріальні цінності.
6. Номер і дата видачі супровідного документа (наряду,
рознарядки тощо).
7. Термін дії доручення.
8. Зразок підпису особи, якій видано довіреність.
9. Назва документа, що посвідчує особу, якій видано  
довіреність одержувача цінностей (паспорт, посвідчення).
10. Підписи службових осіб, які видали довіреність.
11. Печатка підприємства (організації), що видала  
довіреність.
Формуляр-зразок разової довіреності
(лицьовий бік) І
піщіриемство-одержувач і йото адреса
ідентифікаційний код ЄДРПОУ Бланк суворої звітності
підприємство-платник і його адреса
рахунок МФО Довіреність дійсна до
20_р.
(найменування банку)
ДОВІРЕНІСТЬ
Дата видачі 20 р.
Видана
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Документ, що засвідчує особу
паспорт, серія № від 19 р.
Виданий
(ким виданий документ)
На отримання від
(найменування організації-постачальника)
цінностей за
(№ і дата наряду)
74
(зворотний бік)
Перелік цінностей, які належить одержати:
п/п
Найменування
цінностей
Одиниця виміру
Кількість
(прописом)
Підпис
_ засвідчую
(зразок підпису особи, що одержала довіреність)
Керівник підприємства
Гол. бухгалтер
[_м.п. _,
Формуляр-зразок спеціальної довіреності1:
Г
ДОВІРЕНІСТЬ
~1
Місто
(дата літерами)
Видана
(зазначити прізвище, ім уя, по батькові громадянина,
його адресу, посаду)
у тому, що йому доручається представляти інтереси.
(назва підприємства, організації)
в державних, кооперативних і громадських установах з усіх
питань, пов'язаних з ;
(зазначити питання,
з якого здійснюється представництво)
Для виконання представницьких функцій надаються такі
права: отримувати документи, подавати заяви, вести справи
в усіх судових, арбітражних та адміністративних установах з
усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві
і третім особам;
укладати всі дозволені законом угоди, одержувати  
належне довірителю майно, розписуватися і здійснювати всі інші
законні дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
1 Якщо термін повноваження не зазначається, довіреність діє  
протягом року з дня її підписання. Недатована довіреність не має  
юридичної сили.
75
Повноваження з цієї довіреності не можуть бути передані
іншим особам.
Довіреність видано терміном на
(зазначити термін до трьох років)
Довіреність зареєстровано за №
Начальник (підпис) Розшифрування підпису
Печатка
і Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису
Або:
Г~ ДОВІРЕНІСТЬ
Місто
(дата літерами)
Видана
(зазначити прізвище, ім 'я, по батькові особи)
у тому, що йому доручається здійснити угоду з
(зазначити назву і предмет угоди)
для чого доручено вести від імені
(назва підприємства, організації)
справи в усіх державних, кооперативних і громадських  
організаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися
і здійснювати всі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
Повноваження з цієї довіреності не можуть бути передані
іншим особам.
Довіреність видано терміном на
(зазначити термін до трьох років)
Довіреність зареєстрована за №
Начальник (підпис) Розшифрування гіідпису
Печатка
• Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису
Зразок загальної довіреності:
І ДОВІРЕНІСТЬ
м. Київ, сьоме лютого дві тисячі четвертого року
Я, Онищук Олександр Павлович, адреса: м. Київ, вул.
Грушевського, 27, кв. 4, доручаю громадянці Кирилюк Ніні
Степанівні, що мешкає в м. Луцьку по вул. Миру, 14, кв. 8,
продати будинок, який є моєю власністю, в с. Боровичі  
Волинської області, по вул. Лісовій під номером 122 за ціну і на
умовах, які будуть доцільні на її розсуд, одержувати всі не-
76
обхідні довідки і документи, подавати від мого імені заяви,
підписати договір про купівлю-продаж, одержати належні за
проданий будинок гроші, розписатися за мене і виконувати
всі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
2004 р. ця довіреність засвідчена мною, Павлишиним Г. Т.,
секретарем виконкому Волинської міської ради народних  
депутатів.
Довіреність підписано гр. Онищуком Олександром  
Павловичем у моїй присутності, особа його встановлена,  
дієздатність перевірена.
Гербова печатка виконкому
Секретар (підпис)
Зареєстровано в реєстрі за № 2718/4
Сплачено державного мита
П. Л. Іваненко і
Особиста довіреність складається окремими особами.
Обоє 'язкові реквізити:
назва виду документа (довіреність);
прізвище, ім'я, по батькові особи, що видала довіреність;
прізвище, Ім'я, по батькові особи, що їй видана довіреність
(довіреної особи);
термін дії документа;
дата складання, підпис особи і довірителя;
засвідчення підпису організацією, де працює, навчається
тощо довіритель.
Формуляр-зразок:
П
(назва підприємства, організації, установи)
ДОВІРЕНІСТЬ
Я
(посада, підрозділ, прізвище, ім 'я, по батькові особи-довірителя)
доручаю одержати в бухгалтерії
належні мені гроші 20 р.
(за що і який час)
(кому, прізвище, ім 'я, по батькові)
за його паспортом, сери* №
видано
прописаним за адресою
про що розписуюсь
77
Підпис посвідчую.
Начальник відділу кадрів (ініціали та прізвище)
« » 20 р.
КАСА
видати за паспортом (підпис)
Головний бухгалтер (підпис)ш
(ініціали й прізвище)
(ініціали й прізвище)
і « » 20 р. і
Або:
І ДОВІРЕНІСТЬ І
Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі
Степанівні (паспортні дані) одержати в касира управління
належну мені зарплату за травень 2004 р.
Довіреність дійсна до 2 жовтня 2004 року.
06.05.2004 р. Григоренко
Підпис інженера Григоренка І. К. засвідчую:
Начальник управління
виробничо-технологічної
комплектації (підпис) П. М. Петренко
. 06.05.2004 р. .
ЗАПОВІТИ
Заповіт — це документ, у якому викладено  
волевиявлення однієї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що
.йому належить, на випадок смерті.
Заповіт, як правило, викладається в письмовій формі із
зазначенням місця і часу його складання, підписується  
заповідачем і нотаріально засвідчується.
Якщо цих умов не дотримано, документ є недійсним.
Складається він у 2 примірниках. Один із них залишається в
нотаріальній конторі, а інший — заповідачеві.
Документ підписується у присутності нотаріуса самим  
заповідачем. Якщо ж останній не може власноручно підписати
заповіт (через фізичні вади, хвороби або з інших причин), то
за його дорученням і за присутності його та нотаріуса заповіт
може підписати інша особа, за винятком того, на чию користь
він складений. При цьому в документі треба відзначити  
причини, за якими заповідач не підписався власноручно.
78
Зразок:
І ЗАПОВІТ *
м. Донецьк,
двадцять третього травня дві тисячі четвертого року, 11.00 год.
Я, Петренко Степан Іванович, який мешкає у м.  
Донецьку по вул. Університетській, 158, цим заповітом на випадок
моєї смерті даю наступні розпорядження:
1. Усе моє майно, яке на день смерті буде мені  
належати, де б воно не знаходилося і у чому б не полягало, я  
заповідаю Петренко Антоніні Сергіївні, у тому числі дім з усіма
будівлями у м. Донецьку по вул. Університетській, 158.
2. Зміст ст. 534, 535 Цивільного кодексу України мені  
роз'яснено.
С. І. Петренко
Посвідчення на заповіті:
23 травня 2004 р. цей заповіт посвідчено мною, Семено-
вим П. Т., державним нотаріусом Першої донецької  
нотаріальної контори.
Заповіт підписано власноруч Петренком Степаном  
Івановичем у моїй присутності.
Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 12345.
Стягнено державного збору
Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках,
один з яких залишається на зберігання у справах державної
нотаріальної контори, а другий — видається заповідачу.
Державний нотаріус (підпис)
і Печатка і
ЗАЯВИ
Заява — це вид звернення, за допомогою якого  
громадяни реалізують через державні органи або громадські  
організації надані їм права (на чергову відпустку, обмін житлової
площі, отримання надбавок до заробітної плати тощо).
Заява про призначення пенсії.
Реквізити:
назва установи, структурного підрозділу, до якого  
звертається громадянин; назва виду документа (заява),  
прізвище, ім'я, по батькові та адреса того, хто подає заяву; дата
народження; відомості про паспорт (серія, номер); вид
пенсії, яку просять призначити, а також відомості про те,
79
чи отримує той, хто подає заяву, іншу пенсію; зобов'язання
повідомляти відділ соціального забезпечення про вступ на
роботу (тимчасову, постійну, сезонну), про зміни в складі
сім'ї; дата, підпис того, хто складає заяву; відмітка про
реєстрацію документа.
Формуляр -зразок:
Комісія з призначення пенсії при І
Печерській районній державній
адміністрації м. Києва.
Соколенко Віри Іванівни, яка працює
на Київському маргариновому
заводі, народилася ЗО червня
1942 р., прописана за адресою:
Київ-28, вул. Січневого повстання,
12, кв. 44, паспорт ІУ-ЕМ № 602640,
виданий Святошинським РВВС
України м. Києва 1 грудня 1999 р.
ЗАЯВА
Прошу призначити пенсію за старістю. Повідомляю, що
на утриманні маю одного члена сім'ї. Пенсію на інших  
підставах чи від іншої організації не отримую.
У разі вступу на роботу, звільнення з роботи, змін у складі
сім'ї і мешкання зобов'язуюсь своєчасно повідомити у відціл
соціального забезпечення.
10 лютого 2004 р. Особистий підпис
Соколенко В. І.
Представлення: заяву Соколенко В. І. з доданими  
документами отримано 10 лютого 2004 р. та зареєстровано під № 42.
Документи, яких не вистачає для призначення пенсії,  
повинні бути додані до 15 лютого 2004 р.
Інспектор (підпис) І
Заява про перерахування пенсії
Формуляр -зразок:
Начальнику органу І
соціального захисту
населення
від
(прізвище, їм 'я, по батькові)
80
адреса:
район
№ пенсійної книжки
ЗАЯВА
Прошу з « » 20 р. перерахувати мою  
пенсію у відділенні № на вкладний рахунок в АППБ
«Аваль» № .
_20_р.
і (підпис) і
Заява про призначення допомоги багатодітним та одиноким
матерям і дітям із малозабезпечених родин
Формуляр -зразок:
І Комісія про призначення І
державної допомоги
багатодітним і одиноким
матерям при
(назва установи)
м. Харкова
(прізвище, ім 'я, по батькові)
яка мешкає за адресою:
(повна адреса)
Прошу розглянути клопотання про надання державної
допомоги нашій родині, яка складається з 10 осіб, із яких
8 непрацездатних. Це 6 дітей віком до 8 років і 2  
пенсіонери. Середній доход на одного члена родини становить 40  
гривень. Сім'я мешкає за вказаною адресою в двокімнатній  
квартирі, житлова площа якої становить 28 м2. На одну особу
припадає 2,8 м2.
Бюджет сім'ї складається з моєї заробітної плати, що  
становить 150 гривень на місяць, заробітної плати дружини —
136 гривень на місяць та пенсії батьків —112 гривень  
щомісяця.
Довідки з місця роботи та розмір заробітної плати,  
довідки про склад сім'ї, місце проживання та розмір пенсій  
додаються.
| Дата (підпис) І
81
Заява про приймання до будинків-інтернатів для інвалідів
і людей похилого віку
Формуляр-зразок:
Відділ соцзабезпечення
Паспорт серії , виданий
Прописаний за адресою:
Рік народження число місяць
Освіта
Спеціальність
Розмір та вид пенсії
Група інвалідності
Термін перепосвідчення.
Останнє місце роботи
Житлові умови
(власний будинок, квартира, кімната, гуртожиток і т. ін.)
Чи є прямі родичі
(їх адреса, вік, сімейний стан)
ЗАЯВА
Прошу прийняти на
(постійне чи тимчасове проживання)
до будинку-інтернату, оскільки потребую
(за станом здоров 'я,
за сімейними обставинами і т. ін.)
З умовами приймання, утримання та виписування із  
будинку-інтернату ознайомлений(а)
Дата заповнення підпис
Заяву зареєстровано « » 20 р.
під № Інспектор (підпис)
Рішення завідувача відділом
і М. П. (підпис) і
Заяви до органів міліції
Заява у письмовій формі подається зацікавленою особою
за місцем проживання на ім'я начальника районного відділу
внутрішніх справ.
82
Формуляр-зразок:
Начальнику РВВС м.
(прізвище, ім 'я, по батькові
зацікавленої особи)
який(а) мешкає за адресою:
(повна адреса)
ЗАЯВА
(Текст)
Дата (підпис) І
Заяви про нриймання до вищих, середніх навчальних закладю
Формуляр-зразок 1:
Ректору
(назва вищого навчального закладу)
(прізвище, ім'я, по батькові вступника)
який(а) мешкає:
(зазначити адресу постійної прописки)
закінчивша)
(зазначити рік закінчення, назву
навчального закладу)
маю золоту (срібну) медаль про
закінчення школи або диплом
з відзнакою про закінчення
середнього спеціального
навчального закладу чи середнього
профтехучилища.
Яку іноземну мову вивчав(ла)
у середньому навчальному
закладі
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до вступних екзаменів для  
вступу на денне, вечірнє, заочне навчання (підкреслити)  
факультету
(назва факультету)
із спеціальності
(назва спеціальності)
83
~1
У гуртожиткові маю, не маю потреби (підкреслити)
Про себе повідомляю:
Стать
Рік і місце народження
Національність
Соціальний стан
Виконувана робота та загальний трудовий стаж на момент
вступу до цього вищого навчального закладу
(назва і місцезнаходження підприємства (організації), посада)
Прізвище, ім'я, по батькові батьків, їх місцепроживання, де
і ким працюють (назва та місцезнаходження підприємства,
організації; посада, яку обіймають).
Батько
Мати
Про себе додатково повідомляю:
і Дата (підпис)
Формуляр-зразок 2:
Г
Директору _
(назва середнього спеціального
навчального закладу)
(прізвище, ім я, по батькові заявника)
який(а) мешкає:
(зазначити точну адресу постійної
прописки)
ЗАЯВА
Прошу прийняти мене на денне, вечірнє, заочне  
(підкреслити) відділення коледжу зі спеціальності
Про себе повідомляю
(Структура тексту така, як у формулярі-зразку 1).
Згідно з правилами прийому додаю такі документи:
•1.
2.
.
І Дата (підпис)
84
Заяви до державних установ (відділів)
І Директору ЗАТ «Промінь» '
Савченку Ф.П.
Кравчука Андрія Васильовича
(мешкаю за адресою:
вул. Березнева, буд. 18, кв. 67,
м. Кіровоград, 07134; тел. 75-18-00)
ЗАЯВА
У зв'язку з втратою трудової книжки прошу видати мені
архівну довідку, що підтверджує роботу у Вашій організації
на посаді старшого економіста з 14.09.1996 по 17.12.1999.
Довідка необхідна для подання до Пенсійного відділу
Дніпропетровського району.
15.01.2000 (підпис)
і_ ^
Заяви до житлово-комунальних органів
Такі заяви складаються в довільній формі. Обов'язково
зазначаються короткі відомості про заявника та членів його
сім'ї, а також про житлові умови (кількість кімнат, розмір
житлової площі та ін,), що дозволяє визначити підстави для
взяття на квартирний облік.
Для вступу до ЖБК зазначається те, яку кількість кімнат
у квартирі бажає отримати заявник та хто з ним буде  
проживати. У заявах для обміну житла висловлюється прохання на
отримання дозволу. У таких заявах зазначається прізвище, ім'я,
по батькові заявника, домашня адреса, посада й місце  
роботи; належність будинка (відомства, кооператива і т. ін.);  
особливості будівлі (цегляний, поверховість); кількість кімнат, їх
розташування (прохідні, суміжні, ізольовані); освітленість,
комунальні зручності (наявність газу, гарячої води, телефона,
сміттєпроводу) тощо; час проживання в цій квартирі; номер
і дата видачі ордера; відомості про членів сім'ї. Зазначається
також причина обміну. До заяви додаються письмові згоди
членів сім'ї на обмін. Відомості, викладені у заяві,  
засвідчуються підписами начальника ЖЕК і головного бухгалтера,
ставиться печатка.
85
Ректору Луганського
національного педагогічного
університету
п. Климову О. О.
асистента кафедри
української мови
Жука А. І.,
який мешкає за адресою:
348011, м. Луганськ,
вул. Матросова, 4-а, кімн. 14
ЗАЯВА
Прошу поставити мене на чергу для отримання житла.
У ЛНПУ працюю з 1995 року. Проживаю в однокімнатній
квартирі площею 17,5 кв. м. Склад сім'ї: 3 особи (дружина,
син).
24.03.2004 А. І. Жук
Підписи повнолітніх членів сім'ї.
ПОСВІДКИ
Посвідка — документ, що свідчить про факти діяльності,
повноваження громадян.
Групи:
1. Посвідка особи.
2. Посвідка про надання громадянам певних повноважень.
3. Посвідка про відрядження.
Посвідка особи — документ, що підтверджує факт  
діяльності громадян в організації, закладі тощо.
Реквізити:
назва установи, що видала посвідку; назва виду  
документа (посвідка); прізвище, ім'я, по батькові (кому видано);
термін дії; підпис керівника; печатка установи, дата видачі.
Обов'язковою є наявність фотографії.
Посвідка про відрядження — типовий документ, що  
свідчить про направлення працівника до того чи іншого пункту
призначення.
Зразок:
Г
86
Реквізити:
кутовий штамп, печатка й підпис керівника установи;  
позначки про прибуття та вибуття службової особи.
Службова особа не пізніше ніж через три дні після  
повернення із відрядження зобов'язана подати письмовий звіт  
(доповідну записку) про результати відрядження й авансовий звіт
про витрачені кошти.
Формуляр-зразок:
І Штамп об'єднання, ЗАТВЕРДЖЕНО І
підприємства, установи, наказом Державної
організації податкової адміністрації України
від 28 липня 1997 року, № 260
ПОСВІДКА ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ
Видане-;
(прізвище, ім 'я, по батькові)
(посада, місце роботи)
відрядженому до
(пункт призначення)
(найменування підприємства, установи, організації)
Термін відрядження « ».
(мета відрядження)
Підстава: наказ від « » 20 р. №
днів.
Дійсне по пред'явленні паспорта
серія №
М. П. Керівник
(підпис)
20_р.
Зворотний бік
Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття до пунктів
призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної
роботи:
Вибув з Прибув у
« » 20 р. « » 20 р.
(печатка) (підпис)
Вибув з Прибув у
_» 20 р. « » 20 р.
Примітка: при виїзді до кількох пунктів відмітки про при-
I буття і вибуття проставляються в кожному з них. і
87
РОЗПИСКИ
Розписка — це документ, який підтверджує передачу й
одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений  
підписом одержувача. Має довільну форму.
Реквізити:
назва виду документа (розписка); посада, прізвище, ім'я та
по батькові того, хто дає розписку; кому дається  
розписка; у чому конкретно дано розписку (обов'язково слід  
вказати точне найменування матеріальних цінностей,  
предметів, інструментів); на підставі якого розпорядження чи
документа одержано цінності; дата й підпис одержувача
цінностей.
Текст розписки розпочинається словами: Видана мною,
інженером... Ця розписка видана... Я, учитель середньої  
школи №2.,.
Дата пишеться за таким зразком: 11 березня 2004року.
Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках — словами:
в сумі 600 (шістсот) грн.
Зразок 1:
І РОЗПИСКА І
Я, Іващенко Інна Василівна, яка проживає за адресою:
м. Суми, вул. Каштанова, 7, одержала від Кирилової Тетяни
Іванівни, яка проживає за адресою м. Суми, вул. Стеценка, 18,
70 (сімдесят) гривень. Зобов'язуюсь цю суму повернути у термін
до 11 липня 2004 року.
Дата (підпис) І.В. Іващенко
і Засвідчення: (підпис) і
Зразок 2:
Г "І
1 РОЗПИСКА
Я, викладач кафедри української мови Прикарпатського
державного університету ім. В. Стефаника Терещенко Марія
Станіславівна, одержала від заступника декана з навчальної
роботи Гаврилюка Миколи Івановича 10 комп'ютерів  
«Пошук» для роботи в лабораторії.
ПІДСТАВА: наказ декана факультету слов'янських мов
№ 14 від 1.02.2004 р.
І 12.02.2004 р. (підпис) ^
Просмотров: 6753 | Загрузок:
Категория: С. П. Бибик, Г.М.Сюта ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ | Добавил: Blacklady | Дата добавления: 17.08.2009, 20:01 | Рейтинг: 4.2/4Реклама


Поиск