Среда, 24.01.2018, 01:55

Freelib - Бесплатная электронная библиотека

Логин:
Пароль:

Меню сайта

Скачать бесплатно
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Яндекс цитирования
Главная » 2009 » Октябрь » 21 » РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ПЛАНУВАННЯ АуДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. - МОДУЛЬ 1. ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ Русі ПЛАНИ
22:54
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ПЛАНУВАННЯ АуДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. - МОДУЛЬ 1. ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ Русі ПЛАНИ
Практичне заняття №1

Жанрова своєрідність оригінальної літератури Київської Русі

План

1.   Загальна     характеристика     літератури     Київської     Русі. Провідні стилі та жанри.
2.   Концепція "монументального історизму" Д.С. Лихачова. Д.Чижевський про добу монументального та орнаментального стилів.
3.   Тематика    та    художні    особливості    "Велесової    книги". Автентичність пам'ятки.
4.   Жанр   повчання   у  літературі   Середньовіччя.   "Повчання дітям" Володимира Мономаха.
5.   Творчість Клима Смолятича.
6.   Паломницька література. "Моленіє" Данила Заточника.

Завдання

1.   Скласти    п'ять    завдань-тестів    за    текстами    творів    (на окремому аркуші).
2.   Законспектувати статті:
- Ісіченко Ігор, архієпископ. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі // Слово і час. - 2005. - №1, 2.
- Білоус  Петро.  Література   Київської  Русі:  постколоніальне прочитання // Українська мова та література. - 2003. - № 45. -С. 19-21.
3.   Дібрати         картини-репродукції,         що         відповідають орнаментальному та монументальному стилям.

Художні тексти читати за виданнями:

- Золоте  слово.   Хрестоматія  літератури  України-Русі  епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002.
- Давня    українська    література:    Хрестоматія    /    Упоряд. М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 166-182.
Основна література
1.Білоус П. "Моління" Данила Заточника з феноменологічного погляду // Слово і час. - 2000. - №5.
2. Білоус П. Жанрова система української літератури (період Київської Русі) // Слово і час. - 2002. - №2.
З.Білоус П. Твори про мандри в давній українській літературі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №6.
4.Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.
5.Горський В. Дещо про критерій людської гідності у ХНІ столітті. "Моління" Данила Заточника // Київ. - 1993. - №11.
б.Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. -К.: Вища школа, 1989.
7.Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУ ст. - К.: Вища школа, 1994.
#.Сліпушко О. "Слово про князів" // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002.
ЯСліпушко О. Перший паломницький твір української літератури // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002.
10. Сліпушко    О.    Софія    Київська.    Українська    література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХПІ століття). - К.: Аконіт, 2002.
11. Сушинський  Б.   "Велесова   книга"   предків.   Роздуми  над сторінками вічності.   Велесова  книга  у перекладі та літературній інтерпретації Богдана Сушинського. - К. - Одеса: Видавничій дім ЯВФ, 2001.
12. Федоренко Д.   "Велесова   книга"  -  найдавніший літопис України. - К.: Бібліотека українця, 1999.
13. Харлан О. Основні проблеми вивчення "Велесової книги": Навч. посібник. - К.: Знання, 2001.
14. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.
15. Яременко В. "Повчання Володимира Мономаха" // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX-XV століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002.
16. Яременко В. Святий Кирило Турівський, "Златословесний витія..." // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002.
17. Ланцута 3. Християнсько-містична дидактика Володимира Мономаха       //       Актуальні      проблеми      сучасної      філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне: Перспектива, 2005. - С. 60-66.

Додаткова література

1.   Білоус П. Міф про Єрусалим у літературі Київської Русі // Літературознасгво:  Матеріали  IV  конгресу Міжнародної асоціації україністів.   (Одеса,   26-29   серпня   1999   р.).   Кн.1    /    Відп.   ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.
2.   Вілкул Т.  Літописна  повість  1147 р.  про вбивство  Ігоря Ольговича // Київська старовина. - 1999. - №4.
3.   Грушевський  М.   Історія  української літератури:   У  6  т., 9 кн. - К.: Либідь, 1993-1996.
4.   Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна, 1994.
5.   Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995.
6.   Толочко П. Хто убив князів Бориса і Гліба  //  Київська старовина. -1999. - №4.
7.   Ісіченко     Ігор,     архієпископ.     Молитовний    дискурс     у літературі Київської Русі // Слово і час. - 2005. - №1, 2.
8.   Ісіченко      Ігор,      архієпископ.      Аскетична      парадигма давньоруської проповіді // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне: Перспектива, 2005. - С. 8-17.
9.   Харлан    О.     "Велесова    книга":    поетико-функціональні особливості    зооморфічної    символіки    //    Актуальні    проблеми слов'янської    філології:    Міжвуз.    зб.    наук,    статей    /    Редкол.: С.П.Денисова    (відп.    ред.)    та    ін.    -    Вип.    5:    Лінгвістика    і літературознавство. - К.: Знання України, 2005.


Методичні рекомендації

Формування жанрів та стилів в оригінальній літературі Київської Русі відбувалося під безпосереднім впливом традицій візантійської перекладної літератури, тому студентам при підготовці до заняття необхідно актуалізувати знання з теми "Перекладна література Київської Русі". При цьому основну увагу варто зосередити на жанрових різновидах перекладних творів, щоб якомога детальніше простежити їх вплив на становлення жанрової
системи оригінальної літератури Київської Русі.
Особливості стилів епохи Київської Русі варто розглядати у взаємозв'язку літератури з іншими видами мистецтва. Концепцію "монументального історизму" Д.С. Лихачова та висловлювання Д.Чижевського про добу монументального та орнаментального стилів слід законспектувати.
"Велесова книга" до цього часу перебуває в полі активного зацікавлення дослідників щодо походження, достовірності та художніх особливостей пам'ятки. Досить повно опрацьовано зазначені питання у книзі О.Д.Харлан, тому використання праці "Основні проблеми вивчення "Велесової книги"" при підготовці до заняття є обов'язковим.

Практичне заняття №2

Ораторсько-проповідницька проза
українського Середньовіччя, її художня специфіка

План

1.   Загальна      характеристика      ораторсько-проповідницької прози Київської Русі. Провідні жанри.
2.   Іларіон Київський - руський філософ, письменник, історик.
3.   Композиційні особливості "Слова про закон і благодать" Іларіона.
4.   Художня своєрідність твору першого руського митрополита.
5.   Тематично-художня специфіка творчості Феодосія Печерського.
Завдання
1.   Проаналізувати письмово уривок із твору (Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. -С. 177; від слів "Добрим свідком..." до "... рясно розбуялось").
2.   Скласти    п'ять    завдань-тестів    за    текстами   творів    (на окремому аркуші).
3.   Законспектувати статті:
- Яременко В. Іларіон (Ларіон) Київський // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі  епохи  Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1  / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. -С. 269-273.
- Сліпушко О. Фундатор православної церковної ідеології // З "хисте     слово.     Хрестоматія     літератури     України-Русі     епохи
Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. — К.: Аконіт, 2002. - С. 313-316.

Теми доповідей (бали нараховуються додатково до оцінки за відповідь на практичному занятті):

1. Роль Іларіона Київського в розвитку вітчизняної риторики
2. Південнослов'янський вплив на розвиток ораторсько-проповідницької літератури Київської Русі.

Художні тексти читати за виданнями:
- Золоте  слово.   Хрестоматія літератури  України-Русі  егіохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. — К.: Аконіт, 2002. - С. 274-309, 317-336.
-  Писання преподобного Феодосія Печерського / Переклад і примітки І.Жиленко-молодшої // Хроніка 2000. - 1995. - №   І. _ С. 82-117.
- Давня    українська    література:    Хрестоматія    /    Упоряд. М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 166-182.
- Іларіон, митрополит Київський. Про закон і благодать  // Київська старовина. - 1992. - №1.

Основна література

1.   Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.  І. -Львів: Світ, 1992.
2.   Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; Приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь, 1993.
3.   Давня    українська    література:    Хрестоматія    /    Упоряд. М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 166-182.
4.   Жиленко І. Світоч руського благочестя. // Хроніка 2000. -1995.-№1.-С. 80-81.
5.   Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - к.: Аконіт, 2002. - С. 274-309, 317-336.
6.   Іларіон, митрополит Київський. Про закон і благодать // Київська старовина. - 1992. - №1.
7.   Мишанич О. Голос давніх віків // Київ. - 1988. - №8. -С. 119-125.
8.   Писання преподобного Феодосія Печерського / Переклад і примітки І.Жиленко-молодшої // Хроніка 2000. - 1995. - № 1. -С. 82-117.
9.   Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994.
10. Сироїд    Д-    Теодосій    Печерський:    час    об'явлення    та об'явленого // Молода нація. Альманах. -1999. - №13.
11. Сліпушко О. Фундатор православної церковної ідеології // Золоте     слово.     Хрестоматія     літератури     України-Русі     епохи Середньовіччя ГХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К: Аконіт, 2002. - С. 313-316.
12. Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192с.
13. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.
14. Яременко В. Іларіон (Ларіон) Київський // Золоте слово. Хрестоматія  літератури  України-Русі  епохи  Середньовіччя  ГХ-ХУ століть:  У 2 кн. Кн.1  / За ред.  В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. -С. 269-273.

Додаткова література

1.   Білоус П. Жанрова система української літератури (період Київської Русі) // Слово і час. - 2002. - №2. - С. 19-23.
2.   Громов М., Козлов Н. Русская философская мьісль Х-ХУІІ веков. - М.,1990.
3.   Кожинов     В.     Творчество     Илариона     й     историческая реальность его зпохи // ВопросьІ литературьі. - 1988. - № 12. -С. 23-28.
4.   Мишанич О. Прийняття християнства і давнє українське письменство   //   Радянське літературознавство.  -  1988.  -  №  6.  -С. 32-40.

Методичні рекомендації

Прийняття християнства на Русі та поширення перекладної літератури сприяли зародженню і розвитку нових жанрів оригінальної літератури, зокрема, такого, як церковна проповідь, автори якої намагалися у якомога доступнішій формі подати основні догматичні та моральні положення нового християнського світогляду.
У церковній проповідницькій літературі Київської Русі вирізняють дві основні групи жанрів: проповідь повчальна (проста за своєю побудовою і літературними засобами, пристосована до рівня ггпідготовлених слухачів), і слово, проповідь урочиста (побудовані за
всіма правилами візантійського церковного вітійства, розраховані на знать, на аудиторію, яка мала вже знання біблійних книг).
Іларіон - перший митрополит київський руський за походженням. Іларіона вважають автором однієї з перших (відомих нам) пам'яток .оригінальної літератури Київської Русі - церковної промови "Слово про закон та благодать", складеної приблизно у 30-50 рр. XI ст. Пам'ятка має досить складну оригінальну копозицію, побудовану на антитезі. В досконалій ораторській формі "Слово" підносить християнську віру ("благодать"), протиставляючи її "закону", тобто Старому Заповіту.
Преподобний Феодосій Печерський - один із найвідоміших святих православного світу, житіє якого увійшло до золотого фонду світової духовної літератури. Творчість святого довго лишалася поза увагою дослідників і лише в 40-50 рр. XIX ст. його літературну спадщину було введено до наукового обігу. Не зважаючи на понадстолітню історію досліджень, питання про авторство прп. Феодосія не може вважатися остаточно вирішеним.
При підготовці до питань №3,4 особливу увагу необхідно звернути на те, з якою метою автор "Слова про закон і благодать" обирає саме таку побудову твору, які художні та риторичні засоби використовує. Ті студенти, які виявили бажання готувати доповідь, повинні обов'язково опрацювати додаткову літературу, дібрати ілюстративний матеріал.

Практичне заняття №3

"Повість временних літ":
композиція та художньо-стильові особливості

План
1.   Літописання   в   Київській  Русі,   час   його   виникнення  та жанрові особливості.
2.   Композиція "Повісті временних літ".
3.   Синкретизм як головна риса стилю літопису.
4.   Риси   епічного   героя   в   зображенні   князя   Святослава. Особливості характеротворення образу княгині Ольги.
5.   Народнопоетичні   легенди   та   перекази   в   літописі,   їх значення.

Завдання

1.   Скласти п'ять завдань-тестів за текстом твору (на окремому аркуші).
2.   Виписати цитати, що характеризують образи Святослава та Ольги.
3.   Законспектувати статтю: Яременко В. Літописець Нестор і його "Повісті  врем'яних літ" // Золоте  слово.   Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. Е.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 438-459.
4.   Підготувати комп'ютерну презентацію до теми. Художній текст читати за виданнями:
- Повість минулих піт. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.
- Золоте  слово.   Хрестоматія літератури України-Русі  епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: у 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 460-781.
- Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Основна література

1.   Білоус Б. "Повість минулих літ": історія чи література? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - №2. - С. 116-122.
2.   Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.
3.   Гарчев   П.І.   Із   спостережень   над  українською  лексикою "Повісті врем'яних літ" // Слово і час. - 2000. - №10. - С. 22-27.
4.   Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. - К.: Вища школа, 1989.
5.   Загребельний   П.   Золотий   гомін   давнини   //   Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка, 1989.-С. 219-221.
6.   Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: у 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 460-781.
7.   Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.
8.   Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.
9.   Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 192 с.
10. Тол очко  П.   Тисячоліття давньоруського літописання   //Київська старовина. - 1999. - №1. - С. 3-13.
Н.Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.
12. Яременко В. Літописець Нестор і його "Повісті врем'яних літ" // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ГХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Додаткова література

1.   Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; Приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь, 1993.
2.   Мишанич О. Прийняття християнства і давнє українське письменство   //   Радянське  літературознавство.   -   1988.   -  №6.   -С. 32-40.
3.   Толочко П. Літописець Нестор // Толочко П. Від Русі до України:  Вибрані  науково-популярні,  критичні та  публіцистичні праці. - К.: Абрис, 1997. - 400 с.
4.   Шевчук В. Збережено навіки (Про "Повість временних літ" та її авторів) // Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990.

Методичні рекомендації

"Повість временних літ" - яскравий зразок літературної творчості Київської Русі, вивчення цієї пам'ятки дає ключ до аналізу інших літописів. За висловом Д.Лихачова, "Повість временних літ" є "не просто зібранням фактів руської історії і не просто історико-публіцистичним твором, пов'язаним з пекучими, але скороминулими завданнями руської дійсності, а цільною літературно викладеною історією Русі".
Літопис як літературний жанр виникає, очевидно, всередині XI ст. і є своєрідним синтезом документальних записів та усних переказів, епічних народних пісень і легенд. Така різнорідність матеріалу, з якого складено твір, вплинула на особливості стилю та мови пам'ятки. Загальною рисою літописного стилю твору є стислість і простота, деякі місця вражають своєю урочистістю, монументальністю. Окремо слід зупинитися на питанні авторства літопису, визначити роль Нестора-літописця як укладача "Повісті временних літ".
Літописи Київської Русі не дійшли до наших часів у первозданному вигляді, а лише у списках пізнішого походження:
Лаврентіївський список датований 1377 р., Іпатіївський список відносять до першої чверті XVI ст., тому історію найдавнішого періоду розвитку руського літописання вченим доводиться встановлювати, спираючись на тексти списків. Попри це, варто наголосити на значенні "Повісті" як першолітолису, який вміщують більшість літописних зведень, що виникали пізніше у Новгороді, Володимир-Волинському, Галичі тощо.

Практичне заняття №4

"Слово о полку Ігоревім":

образи та художня специфіка твору

План

1.   Історична основа "Слова о полку Ігоревім".
2.   Питання часу, місця написання та авторства "Слова о полку Ігоревім".
3.   Образи      "Слова      о      полку      Ігоревім",      засоби     їх характеротворення.
4.   Жанр, ритміка, зображувально-виражальні засоби.
Завдання
1.   Вивчити напам'ять  уривок із твору (від слів  "На Дунаї Ярославнин голос чути..." до "... щоб я не слала йому сліз на море рано").
2.   Виписати   цитати,   що   характеризують   образи   Ігоря   та Ярославни.
3.   Скласти п'ять завдань-тестів за текстом твору (на окремому аркуші).
4.   Написати есе на тему: "Ярославна XX століття".
5.   Законспектувати статті:
- Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчний епос   XII   століття   //   Українська   мова   та  література.   -   1997.   -№34 (50). - С. 1-3.
- Корпанкж   М.   "Слово   про   Ігорів   похід"   в   українському літературознавстві та критиці (XIX - поч. XX ст.) // Слово і час. -2000. - №12.
6.   Підготуватися до дискусії: "Князь Ігор - герой чи антигерой?" Художній текст читати за виданнями:
- Золоте  слово.   Хрестоматія літератури  України-Русі  епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:
Аконіт, 2002. - С. 356-391.
- Давня    українська    література:    Хрестоматія     /    Упоряд. М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 223-237.
- Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідження і переспів // Українська мова і література. - 2001. - №34-35 (242-243). -С. 26-37.
7.   Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внука Олегового // Українська мова та література. - 1997. - №34 (50). -С. 4-6.
8.   Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та примітки О.Мишанича. -К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.

Основна література
1.   Білецький   О.   "Слово   о   полку   Ігоревім"   та   українська література ХІХ-ХХ ст. // Білецький О. Зібрання праць, у 5 т. - К.: Наук, думка, 1965. - Т.1 - С. 78-84.
2.   Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.
3.   Гординський С. На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. - Львів: Світ, 2004.
4.   Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь, 1993. -С. 159-221, 244-257.
5.   Давня    українська   література:    Хрестоматія    /    Упоряд. М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 223-237.
6.   Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ГХ-ХУ століть: у 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 356-391.
7.   Кінан Е.   Слово про те, як Ярослав,  князь галицький, у султанів стріляв // Критика. - 2000. - №12 (38).
8.   Ласло-Куцюк   М.   Аргументи   на   користь   автентичності "Слова о полку Ігоревім" // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 62-66.
9.   Лихачев Д. Золотое слово русской литературьі // Слово о полку Игореве. - М.: Художественная литература, 1985. - С. 3-20.
10. Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідження і   переспів   //   Українська   мова   і   література.   -  2001.   -   №34-35 (242-243).-48с.
Н.Мишанич О. Нове про автора "Отава о полку Ігоревім" //
Слово і час. - 1990. - №6. - С. 54-55.
12. Охріменко П. Ігор Святославович як герой "Слова о полку Ігоревім" і як історична особа // Українська мова і література в школі.-1985. - №8.
13. Пінчук С. "Слово о полку Ігоревім": Посібник для вчителя. -К.: Рад. школа, 1990. - 112 с.
14. Полєк Б.Т. Історія української літератури Х-ХУП ст.: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994. - С. 44-53.
15. Скупейко Л. Виявлення творчої індивідуальності автора в "Слові..." // Радянське літературознавство. - 1986. - №5.
16. Сліпушко  О.  "Слово о полку Ігоревім"  //  Сліпушко О. Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХПІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - С. 315-329.
17. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та примітки О.Мишанича. -К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.
18. Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внука Олегового // Українська мова та література. - 1997. - №34 (50)   -С. 4-6.
19. Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -С 71-192.
20. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - С. 177-192.
21. Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчний епос  XII  століття   //   Українська   мова   та  література.   -   1997.   -№34 (50). - С 1-3.
22. Яценко   Б.    "Слово   о   полку   Ігоревім"   та   його   доба. (Комплексне дослідження). - К.: Видави, імені Олени Теліги, Веселка, 2000. - 256 с.
23. Яценко Б. І ще про автентичність "Слова о полку Ігоревім" // Слово і час. - 2003. - №7.
24. Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185 року: політичні й літературні аспекти // Слово і час. - 2000. - №6.
25. Яценко  Б.  Про концепцію  "Слова о  полку Ігоревім"  // Березіль. - 1993. - №7-8.

Додаткова література
1.   Астахова А. А. "Слово о полку Игореве" как средневековьгй зпос // Русский язьік й литература в учебньїх заведеннях. - 2006. -
№5. - С. 7-15.
2.   Астахова А.А., Олекса А.И. Язьгческая мифология в "Слове о полку Игореве" // Русский язьж й литература в учебньїх заведеннях. -2006. - №5.-С. 26-31.
3.   Білоус  П.   "Слово  про  Ігорів  похід":   казка  зі  щасливим кінцем? // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 50-56.
4.   Караменов М. Відлуння "Слова..."  // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. -№4. - С. 66-72.
5.   Корпанюк  М.   "Слово  про  Ігорів  похід"   в  українському літературознавстві та критиці (XIX - поч. XX ст.) // Слово і час. -2000.-№12.
6.   Колосова   В.  До  800-річчя  "Слова  о  полку  Ігоревім"   // Радянське літературознавство. - 1985. - №12.
7.   Колосова В. У вінок "Слова о полку Ігоревім" // Радянське літературознавство. - 1986. - №2.
8.   Костікова  І.   Слово  про   "Слово"   //   Українська   мова  й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2000. -№4. - С. 208-213.
9.   Павленко Є. Бо Ян - реальна особа // Українська мова і література в школі. - 1990. - №2. - С. 72-73.
10. Пушик С. Криваве весілля на Каялі (Слов'янська міфологія і "Слово о полку Ігоревім") // Пушик С. Дараби Іхпивуть у легенду. -К.: Рад. письменник,!990. - С. 5-226.
Н.РьІбаков Б. А. Киевская Русь й русские княжества ХІІ-ХШ веков. - М.: Наука, 1982. - 591 с.
12. Рьібаков Б. А- Русские летописцьі й автор "Слова о полку Игореве". - М.: Наука, 1972. - 520 с.
13.Родіна О. "Слово о полку Ігоревім...": Знане і незнане про його переклад // Українська мова та література. - 1997. - №14(30). -С.З.
14. Росовецький   С.   "Слово   о   полку   Ігоревім"   у   контексті спадкоємних зв'язків давньої російської та староукраїнської культур // Радянське літературознавство. - 1985. - №7. - С. 26-35.
15. Салевич   П.   Конкретика   одного   рядка   "Слова   о   полку Ігревім" // Дзвін. - 1997. - №7. - С. 155-156.
16. Салевич П. Найтемнішє місце у "Слові о полку Ігоревім" // Дзвін.-1997.-№10.
17. Салевич   П.   Фантазії  Е.Кінана  про  єврейські  впливи  на "Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна. - 2002. - №7-8.
18. Толочко О. "Тіло без голови": до розуміння тексту "Слова о полку Ігоревім" // Слово і час. - 1990. - №12.
19. Франчук В. Молитва князя Ігоря - взірець красномовства // Слово і час. - 2001. - №7.

Методичні рекомендації

"Слово о полку Ігоревім" - вважається найвидатнішим твором літератури доби Київської Русі. Потрібно добре орієнтуватися у тій широкій аргументації, яка дає нам право впевнено говорити про "Слово о полку Ігоревім" як про пам'ятку давньоруської літератури XII ст., про автентичність твору, час, коли його було написано; давати історичний коментар до основних подій, зображених у "Слові".. Наступні важливі завдання: з'ясувати питання композиції, жанру твору, його зв'язку з усною народною творчістю. "Слово о полку Ігоревім" необхідно прочитати в оригіналі, порівняти кілька перекладів різних перекладачів, і лише після цього прокоментувати і зрозуміти ідейний зміст і художню своєрідність твору.
З'ясовуючи питання автентичності "Слова", слід зупинитися на трьох моментах. По-перше, на прив'язаності "Слова" до історичної обстановки XII ст. Автор твору говорить про такі факти, імена, робить такі історичні екскурси, які були добре відомі його слухачам і читачам, його сучасникам. Він був людиною XII ст. не тільки за своєю обізнаністю, а й за світоглядом. (Тут варто використати статті, які вказані у списку додаткової літератури). По-друге, факти відображення "Слова" в пам'ятках давньоруської писемності. По-третє, важливим свідченням про давність "Слова" є його поетика, своєрідна і відмінна від естетичних уявлень XVIII ст. (зокрема, в зображенні героїв, у ставленні автора до фольклору, давнього язичництва тощо).
Готуючись до характеристики образів "Слова о полку Ігоревім", необхідно виписати цитати, які описують зовнішність героїв, розповідають про їхні вчинки, або ж ставлення до інших персонажів. Можна дібрати ілюстрації до тексту різних художників, чи навіть скомпонувати ком'ютерну презентацію ""Слово о полку Ігоревім" у мистецтві".

Просмотров: 2370 | Загрузок:
Категория: Ольга Новик - ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ) | Добавил: freelib | Дата добавления: 21.10.2009, 22:54 | Рейтинг: 0.0/0


Поиск
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок WMRFast - лучшее место для заработка