Вторник, 23.01.2018, 13:42

Freelib - Бесплатная электронная библиотека

Логин:
Пароль:

Меню сайта

Скачать бесплатно
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Яндекс цитирования
Главная » 2009 » Октябрь » 22 » МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХШ-ХУІ СТОЛІТЬ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Практичне заняття №5 Українська література Пізнього Середньовіччя
23:16
МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХШ-ХУІ СТОЛІТЬ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Практичне заняття №5 Українська література Пізнього Середньовіччя
Практичне заняття №5
Українська література Пізнього Середньовіччя:
джерела, система жанрів
План
1.   Проблеми дослідження літератури Пізнього Середньовіччя.
2.   Літописання    доби    Пізнього    Середньовіччя.    Галицько-Волинський   літопис:   жанрова   своєрідність,   воїнська   повість   у літописі, образ князя Володимира Васильковича.
3.   Ораторська проза
3.1.   "Слово про погибель Руської землі" (1238-1246). Проблема часу створення, образ Руської землі.
3.2.   Поетика ораторської прози Серапіона Володимирського.
4.   Особливості житійної прози цього періоду
4.1.   "Житіє Олександра Невського"
4.2.   "Житіє Миха'іла Чернігівського".
5.   Творчість Григорія Цамблака.
6.   Література "ожидовілих".
Завдання
1.   Законспектуйте   статтю   зі   списку   основної   літератури: Пелешенко    Ю.    Місце    літератури    "ожидовілих"    в    дискурсі української духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово і час. - 2004. - № 8. - С. 39-47."
2.   Зіставте образ Руської землі у "Слові о полку Ігоревім" та у "Слові про погибель Руської землі", (письмово).
Художній текст читати за виданнями:
- Галицько-Волинський   літопис   //   Літопис   Руський   /   За Іпатським списком пер. Л.Махновець. - К., 1989.
- Слово   про   погибель   Руської   землі    / /    Золоте   слово. Хрестоматія      літератури      України-Русі      епохи      Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. - К.: Аконіт, 2002. - Кн..2. - С. 335-336.
- Серапіон. Повчання / / Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. - К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 180-186.
- Житіє Михаїла Чернігівського / / Золоте слово. Хрестоматія
літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. -К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 777-780.
- Слово про Лазареве воскресіння / / Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. -К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 332-338.
- Давня    українська    література:    Хрестоматія    /    Упоряд. М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.
- Давня українська література Х-ХУШ ст. Твори: Для серед, та ст. шк. віку / Упорядкує, текстів, передм., підготов, комент., прим, та навч.-метод, матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.
Основна література
1.   Александров  О.   Старокиївська   агіографічна   проза   XI  -першої третини XIII ст. - Одеса: Астропринт, 1999.
2.   Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995. -С. 3-108.
3.   Пелешенко Ю. "Плач Богородиці" в українській літературі // Медієвістика. -Одеса: Астропринт, 1998. - Вип. І. - С. 30-40.
4.   Пелешенко     Ю.     "Епістолія     небесна"     в     українській словесності // Європейське Відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 160-174.
5.   Пелешенко     Ю.      Київський     митрополит     св.     Петро (Ратенський) як письменник // Київська старовина. - 2001. - №5. -С. 90-95.
6.   Пелешенко    Ю.    Біблія    та    українська    література    // Українська мова та література. - 1998. - Ч. 41.
7.   Пелешенко   Ю.   Київський   митрополит   Ісидор   і   доля Флорентійської унії в Україні // Київська старовина. - 2000. - №2. -С. 135-142.
8.   Пелешенко   Ю.   Київський   митрополит   Ісидор   та   його "Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь" / / Збірник Харківського історико-філологічного товариства. -2002. - Нова серія. - Т. 9. - С. 3-8.
9.   Пелешенко Ю. Коментарі чи безпідставні закиди? // Слово і час. -1997. - №4. - С. 34-40.
10. Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсі української духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово і час. - 2004. - № 8. - С. 39-47.
11. Пелешенко       Ю.       Українська       література       пізнього
Середньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. - 2001. -№4. - С. 39-43.
12. Пелешенко Ю.В. Апокрифи та легенди богомильського походження в українській словесності: здобутки і перспективи дослідження// Біблія і культура. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. І. -С. 45-47.
ІЗ.Пелешєнко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV - початку XVI ст. - К.: Наукова думка, 1990. -144 с.
14. Пелешенко        Ю.В.українська        література        пізнього Середньовіччя   (друга   половина   XIII-XV   ст.):   Джерела.   Система жанрів.  Духовні  інтенції.   -  К.:  Поліграфічний  центр   "Фоліант", 2004.-423с.
15. Сліпушко О. "Слово про погибель Руської землі". Серапіон //     Сліпушко     О.      Софія     Київська.     Українська     література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К. 2002.
16. Сліпушко О. Галицько-Волинський літопис // Сліпушко О. Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К. 2002.
17. Франко  І.   "Слово  о Лазареве  воскресеніи":  Староруська поема на апокрифічні теми // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. -К.: Наукова думка, 1981. - Т. 32. - С. 55-111.
18. Франко І. Данте Алігієрі.  Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії. // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1978. - Т. 12. - С. 36.
19. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.
Додаткова література
1.   Крекотень В., Наливайко Д.С.  Від давнини до середини XVIIIст. / / Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті. - К.: Наукова думка, 1987. - Т. 1. - С. 51.
2.   Лихачев Д.С. Русское Предвозрождение в истории мировой культури  //  Историко-филологические исследования:  Сб.  статей памяти акад. Н.И. Конрада. - М.: Наука, 1974. - С. 20-21.
3.   Пелешенко    Ю.    "Муж    незвичайної   освіченості..."    До 625-річчя від дня народження Григорія Цамблака // Отчий край. -1990. - Вип. 4. - С. 42-47.
4.   Пелешенко    Ю.     Богомильські    мотиви    в    українській
словесності пізнього середньовіччя: апокрифи і легенди про гріхопадіння // Слов'янський збірник. - Одеса, 2000. - Вип. 7. -С. 178-183.
5.   Пелешенко Ю. Боротьба Григорія Цамблака та Фотія за Київську митрополичу кафедру // Другий міжнародний конгрес україністів. (Львів, 22 -24 серпня 1993 р.). Доповіді і повідомлення. Історія. - Львів, 1994-4. 1. - С. 51-53.
6.   Пелешенко     Ю.     Двовір'я     в     проповідях     Серапіона Володимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. - 2002. - №8. - С. 61-71.
7.   Пелешенко Ю. Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур)  // Історико-літературний журнал. - 2002. - №7. - С. 170-176.
8.   Пелешенко   Ю.   Література   "ожидовілих"   та   її   місце   в українській    духовній    культурі    другої    половини    XV    ст.    // Медієвістика. Одеса: Астропринт, 2002. - Вип. 3. - С. 89-108.
9.   Пелешенко   Ю.   Українська   культура   й   Ісихазм.    Суть духовної практики ісихазму // Український світ. - 1992. - №2. -С. 17-18.
10. Пелешенко   Ю.В.   Духовний   і   політичний   Ісихазм    / / Український світ. - 1992. - №3-6. - С. 22-23.
11. Пелешенко    Ю.В.    Ісихазм    і    українська    культура:    до постановки питання //X Всеукраїнська славістична конференція "Духовне відродження слов'ян у контексті європейської та світової культури". - Чернівці, 1992. - С. 27-28.
12. Пелешенко Ю.В. Ораторська проза Київської Русі і творчість Григорія Цамблака // Болгаристика в системе общественньїх наук: Опнт, уроки, перспективи. - Харьков, 1991. - С. 45.
ІЗ.Пелешєнко Ю.В. Послання митрополита Фотія до духівництва та мирян Великого князівства Литовського як зразок ораторської прози XV ст. // Тези доповідей науково-практичної конференції "Писемні пам'ятки східнослов'янськими мовами XI-XVIII ст." - К. - Слов'янськ, 1993. - С. 181-182.
14. Пелешенко   Ю.В.   Українська   культура   XV   ст.   і   другий південнослов'янський    вплив    //    Писемність    Київської    Русі    і становлення української літератури. - К.: Наукова думка, 1988. -С. 138-166.
15. Пелешенко     Ю.В.      Українська     культура     й     Ісихазм: Одкровення Івана Вишенського / / Український світ. - 1994. - № 1-2. -С32.
Методичні рекомендації
При підготовці до заняття опрацюйте теоретичний матеріал, прочитайте тексти та виконайте завдання. Вивчаючи матеріал до питання № 2, пригадайте особливості літописання Київської Русі, простежте, як традиції давньоруських літописів знаходять своє відображення у Галицько-Волинському літописі і як поєднуються у ньому героїчне та філософсько-релігійне начала. Зверніть увагу на воїнські повісті про Романа і Данила у галицькій частині, вплив на твір лицарського (дружинного) епосу. З'ясуйте, чим відрізняється волинська частина літопису (філософсько-релігійна спрямованість). При опрацюванні ораторсько-публіцистичної прози цього періоду необхідно з'ясувати змістові та формотворчі чинники, історичну основу творів.
Пригадайте найбільш відомі перекладні агіографічні твори Київської Русі, спробуйте визначити роль агіографії у процесі створення оригінальної літератури. При прочитанні "Житія Олександра Невського" зверніть увагу на риси галицької літературної традиції в тексті, близькість до воїнської повісті, використання історичних реалій і перейнятість історичними подіями, політичною ситуацією свого часу. Опрацьовуючи "Житіє Михаїла Чернігівського", простежте тенденційність, патріотичну ідею твору, належність героя до типу князів-мучеників, охарактеризуйте образи Бориса і Гліба.
Питання №5-6 найдоцільніше вивчати за працями Д.Чижевського, М.Грушевського, Ю.Пелешенка та В.Шевчука. Конспект статті, зазначеної у завданнях до практичного, і письмова характеристика образу Руської землі у "Слові о полку Ігоревім" та у "Слові про погибель Руської землі" є обов'язковими.

Просмотров: 1517 | Загрузок:
Категория: Ольга Новик - ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ) | Добавил: freelib | Дата добавления: 21.10.2009, 23:16 | Рейтинг: 0.0/0


Поиск
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок WMRFast - лучшее место для заработка